Γενική Συνέλευση του ΣΕΟΒ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΟΒ.

Το θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν τα εξής:

Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
Διοικητικός απολογισμός
Οικονομικός απολογισμός
Τροποποίηση του καταστατικού του ΣΕΟΒ
Προγραμματισμός
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής επιτροπής

Θέμα 1ο : Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης

Μετά από φανερή ψηφοφορία, τα μέλη της Γ. Σ. εξέλεξαν ομόφωνα τους παρακάτω ως Προεδρείο:

Δ. Κάραλης, Πρόεδρος και
Ι. Ποταμούσης, Γραμματέας
Το προεδρείο ανέλαβε τα καθήκοντά του και αφού επιβεβαίωσε την ύπαρξη απαρτίας προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 2ο : Διοικητικός Απολογισμός

Το θέμα εισηγήθηκε ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Γ. Πετρομιανός ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στα επί μέρους θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η διοίκηση κατά την προηγούμενη χρήση.

Μετά από συζήτηση και αφού δόθηκαν οι εξηγήσεις που ζητήθηκαν ο απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρισταμένους.

Θέμα 3ο : Οικονομικός Απολογισμός

Το θέμα εισηγήθηκε ο ταμίας Γ. Βουτυρόπουλος ο οποίος αναφέρθηκε στην οικονομική διαχείριση κατά την προηγούμενη χρήση και διάβασε την Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού.

Μετά από συζήτηση και αφού δόθηκαν οι εξηγήσεις που ζητήθηκαν και απαντήθηκαν οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν, ο απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρισταμένους.

Θέμα 4ο : Τροποποίηση του καταστατικού του ΣΕΟΒ

Το λόγο πήρε ο γραμματέας του Δ.Σ. ο οποίος εισηγήθηκε τη συζήτηση του θέματος.
Η πρόταση του γραμματέα έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τους παρισταμένους.

Θέμα 5ο : Προγραμματισμός

Το θέμα εισηγήθηκε ο γραμματέαςτου Δ.Σ., ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στον προγραμματισμό της χρήσης 2013.

Αμέσως μετά έγιναν οι παρεμβάσεις των μελών.

Μετά από εκτενή συζήτηση αποφασίσθηκε ομόφωνα ο προγραμματισμός της χρήσης 2013.

Θέμα 6ο : Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

Με φανερή ψηφοφορία, τα μέλη της Γ. Σ. εξέλεξαν ομόφωνα τους παρακάτω ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής:

Μ. Τσουκιάς, Πρόεδρος
Γ. Ροκάς, Γραμματέας
Α. Μπόσκος, Ψηφολέκτης

Θέμα 7ο : Εκλογές

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα τακτικά μέλη να υποβάλλουν υποψηφιότητες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, ακολούθησε μυστική ψηφοφορία, το αποτελέσματα της οποίας είναι το εξής:
Ψήφισαν: Είκοσι ένα (21)
Έγκυρα: Είκοσι ένα (21)

Έλαβαν:

Θεοδωρόπουλος Αριστείδης: Δεκατρείς (13)
Κοτρωνάρος Παναγιώτης: Δεκαοκτώ (18)
Λάμπρης Χρήστος: Δεκαεπτά (17)
Μηλιάς Γεώργιος: Δεκαεπτά (17)
Πετρομιανός Ιωάννης: Δεκαεννέα (19)
Τσιαντός Παύλος: Δεκαπέντε (15)

Εξελέγησαν μέλη οι :

Κοτρωνάρος Παναγιώτης
Λάμπρης Χρήστος
Μηλιάς Γεώργιος
Πετρομιανός Ιωάννης
Τσιαντός Παύλος
Αναπληρωματικά μέλη:
Θεοδωρόπουλος Αριστείδης

Τα παρόντα ταμειακά ενήμερα μέλη της Γ.Σ. του ΣΕΟΒ ήταν:

Ανανιάδης Χρήστος
Βουτυρόπουλος Γεώργιος
Θεοδωρόπουλος Αριστείδης
Θεοχαρόπουλος Ιωάννης
Κάραλης Δημήτριος
Καραπετάκος Προκόπιος
Κοτρωνάρος Παναγιώτης
Λάμπρης Χρήστος
Μηλιάς Γεώργιος
Μήτσιος Βασίλειος
Μπακάλης Δημήτριος
Μπελογιάννης Χρήστος
Μπόσκος Απόστολος
Μπουραζάνης Δημήτριος
Μωραϊτίνης Σταύρος
Πετρομιανός Ιωάννης
Ποταμούσης Ιωάννης
Ροκάς Γεώργιος
Τσιαντός Παύλος
Τσουκιάς Μιχαήλ
Τσουκλείδης Κωνσταντίνος

Σχετικά Θέματα
βρείτε μας και εδώ

ΣΕΟΒ | Σωματείο Ελλήνων Οδηγών Βουνού