Γενική συνέλευση του ΣΕΟΒ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015, στη Γραβιά Φωκίδας, πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΟΒ.

Το θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν τα εξής

Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
Διοικητικός απολογισμός
Οικονομικός απολογισμός
Ψήφιση πρότασης ανακήρυξης του Δ. Κορρέ επίτιμο μέλος του ΣΕΟΒ
Απαλλαγή Δ.Σ. και Ε.Ε.
Προγραμματισμός επόμενης χρονιάς
Παρεμβάσεις μελών
Εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Θέμα 1ο : Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης

Μετά από φανερή ψηφοφορία, τα μέλη της Γ. Σ. εξέλεξαν ομόφωνα τους παρακάτω ως Προεδρείο:

Πρόεδρος : Δ.Κάραλης
Γραμματέας: Γ.Μηλιάς
Το προεδρείο ανέλαβε τα καθήκοντά του και αφού επιβεβαίωσε την ύπαρξη απαρτίας προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 2ο : Διοικητικός Απολογισμός

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γ. Πετρομιανός ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στα επί μέρους θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η διοίκηση κατά την προηγούμενη χρήση.

Θέμα 3ο : Οικονομικός Απολογισμός

Το θέμα εισηγήθηκε ο ταμίας Π. Τσιαντός, ο οποίος αναφέρθηκε στην οικονομική διαχείριση κατά την προηγούμενη χρήση.

Θέμα 4ο: Ψήφιση πρότασης ανακήρυξης του Δ. Κορρέ επίτιμο μέλος του ΣΕΟΒ

Ύστερα από απόφαση της προηγούμενης Γ.Σ., προτάθηκε από το Δ.Σ. (Τζ. Μηλιάς) στον Δ. Κορρέ να ανακηρυχτεί επίτιμο μέλος του ΣΕΟΒ και ο Δ. Κορρές το απεδέχθη. Με φανερή ψηφοφορία, τα μέλη της Γ.Σ. ανακήρυξαν ομόφωνα τoν Δημήτρη Κορρέ ως επίτιμο μέλος του ΣΕΟΒ.

Το λόγο πήρε ο γραμματέας του Δ.Σ. ο οποίος εισηγήθηκε τη συζήτηση του θέματος.
Η πρόταση του γραμματέα έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τους παρισταμένους.

Θέμα 5ο : Απαλλαγή Δ.Σ. και Ε.Ε.

Μετά τον απολογισμό των πεπραγμένων του Δ.Σ. για το έτος 2015, με φανερή ψηφοφορία, τα μέλη της Γ.Σ. απήλλαξαν το Διοικητικό Συμβούλιο από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

Θέμα 6ο : Προγραμματισμός

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γ. Πετρομιανός, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στον προγραμματισμό της χρήσης 2016.

Θέμα 7ο : Παρεμβάσεις μελών

Αμέσως μετά έγιναν οι παρεμβάσεις των μελών.

Θέμα 8ο : Εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Με φανερή ψηφοφορία, τα μέλη της Γ. Σ. εξέλεξαν ομόφωνα τους παρακάτω ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής:

Μωραιτίνης Σταύρος, Πρόεδρος
Τσουκλείδης Κωνσταντίνος, Γραμματέας
Βουτυρόπουλος Γεώργιος, Ψηφολέκτης

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα τακτικά μέλη να υποβάλλουν υποψηφιότητες. Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, ακολούθησε μυστική ψηφοφορία, το αποτελέσματα της οποίας είναι το εξής:

Ψήφισαν: Δέκα πέντε (15)
Έγκυρα: Δέκα πέντε (15)

Έλαβαν

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

Κοτρωνάρος Παναγιώτης: Δεκατρείς (13)
Μαρινίδης Χαράλαμπος: Εννέα (9)
Μηλιάς Γεώργιος: Δεκαπέντε (15)
Μπελογιάννης Χρήστος: Δεκατρείς (13)
Πετρομιανός Ιωάννης: Δεκατέσσερις (14)
Σωτηράκης Δημήτριος: Επτά (7)

Εξελέγησαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι :

Κοτρωνάρος Παναγιώτης
Μαρινίδης Χαράλαμπος
Μηλιάς Γεώργιος
Μπελογιάννης Χρήστος
Πετρομιανός Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη
Σωτηράκης Δημήτριος

Για το Εξελεγκτικό Συμβούλιο
Λάμπρης Χρήστος: Δεκαπέντε (15)
Μπακάλης Δημήτριος: Δεκαπέντε (15)
Τσιαντός Παύλος: Δεκαπέντε (15)

Εξελέγησαν μέλη του Εξελεγκτικού Συμβουλίου οι :

Λάμπρης Χρήστος
Μπακάλης Δημήτριος
Τσιαντός Παύλος

Τα παρόντα ταμειακά ενήμερα μέλη της Γ.Σ. του ΣΕΟΒ ήταν:

Βουτυρόπουλος Γεώργιος
Εξακοίδης Αρχοντής
Κάραλης Δημήτριος
Κοτρωνάρος Παναγιώτης
Κουνιάκης Χριστόφορος
Λάμπρης Χρήστος
Μαρινίδης Χαράλαμπος
Μηλιάς Γεώργιος
Μπακάλης Δημήτριος
Μπελογιάννης Χρήστος
Μωραϊτίνης Σταύρος
Πετρομιανός Ιωάννης
Σωτηράκης Δημήτριος
Τσιαντός Παύλος
Τσουκλείδης Κωνσταντίνος

Σχετικά Θέματα
βρείτε μας και εδώ

ΣΕΟΒ | Σωματείο Ελλήνων Οδηγών Βουνού